śnieg400

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział we Wrocławiu informuje:

Szkoła przyszłości410

W dniu 10 października 2018 roku została podpisana Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec numer RPDS.10.02.01-02-0058/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

SESJA BUDŻETOWA450

Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwaliła budżet na 2021 rok. Podczas obrad  XXXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 12 stycznia 2021 r,. radni opowiedzieli się za przedłożonym przez Roberta Relicha - Burmistrza Nowogrodźca projektem budżetu na 2021 r. oraz Wieloletnią Prognozą Finansową.

ODPADY 480

Podobnie jak we wszystkich gminach w Polsce, tak w Gminie Nowogrodziec, obligatoryjnie dostosowano prawo lokalne do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Informujemy, że w dniu 12 stycznia 2021 r. o godz. 9:30

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok:

  • odczytanie projektu uchwały budżetowej;
  • odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały budżetowej;
  • przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i autopoprawkami Burmistrza i ich przegłosowanie;
  • głosowanie uchwały budżetowej.

7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.
8.Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
9.Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad dostępna na kanele You Tube Gminy Nowogrodziec